Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky:
Ryobi.eu - Mgr. Vilém Dědek
IČ: 67285881, DIČ: CZ7407301836, se sídlem: Krabčice 169, 411 87 Krabčice

Internetový obchod Ryobi.eu

I.Vymezení pojmů

a) Obchod:
Obchodem se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod Ryobi.eu - Vilém Dědek.

b) Prodejce:
Prodejcem se dále rozumí Ryobi.eu - Mgr. Vilém Dědek, IČ: 67285881, DIČ: CZ7407301836, sídlem: Krabčice 169, 411 87 Krabčice. Je plátce DPH.

c) Produkt: (zboží a služby)
Produktem se rozumí zboží a služby nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu. Zboží je zprostředkováváno v rámci Evropské unie a může být prodáváno s originálními dokumenty, tudíž nemusí obsahovat lokalizované materiály.

d) Zákazník:
Zákazníkem se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního Produktu. Takový Zákazník je zároveň, není-li uvedeno jinak, považován za spotřebitele zakoupeného produktu.

e) Jiný odběratel, který není spotřebitelem:
Jiný odběratel, který není spotřebitelem, se rozumí uživatel Obchodu, který je podnikatelem a Zboží nakupuje pro účely svého podnikání. Stejně je pohlíženo na odběratele nakupující na IČO.

f) Objednávka:
Objednávkou se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.

II.Nákup zboží

a) Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem.

b) Uveřejnění nabízeného Zboží Prodejcem v Obchodu není návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce.

c) Za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci za pomoci online objednávacího systému.

d) Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.

e) Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu, obvykle však nejpozději do 3 dnů od jejího doručení.

f) Potvrzení doručení Objednávky Prodejcem je pouze informačním vyrozuměním Zákazníka o doručení jeho Objednávky Prodejce a není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží uvedeného v Objednávce.

g) Za přijetí návrhu Zákazníka na uzavření kupní smlouvy ohledně Zboží uvedeného v Objednávce se ze strany Prodejce považuje až vyrozumění Zákazníka Prodejcem, že objednané Zboží je připraveno k odeslání Zákazníkovi.

h) Teprve vyrozuměním Zákazníka o připravenosti Zboží k expedici dle bodu (II-g) je tak uzavřena kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem ohledně Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce.

III.Realizace Objednávky

a) K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.

b) Odesláním Objednávky Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce dle bodu XII - Ochrana osobních údajů.

c) Doručením Objednávky Prodejci se tato Objednávka považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního Zboží uvedeného v Objednávce.

d) Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že

(1) Objednávku nepřijímá či odmítá

(2) Objednané Zboží není možno dodat

(3) V případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II-e nejpozději do 10ti pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.

e) Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek.

f) Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle bodu III-e ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

g) Jestliže se Zákazník nevyjádří dle bodu 5 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

h) Prodejce musí písemně informovat zákazníka o případné změně termínu dodání. Toto sdělení má pouze informativní charakter a nemění se tím podstata původní objednávky. Zákazník má možnost na tuto skutečnost reagovat do 24hodin od přijetí informace. Nevyjádření se zákazníka ke změně termínu dodání se považuje za přijetí této zkutečnosti Zákazníkem.

IV.Informace Zákazníka

a) S ohledem na povinnost Prodejce dle §53 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytuje Prodejce Zákazníkovi informace, jenž jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

b) Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I-b těchto obchodních a reklamačních podmínek.

c) Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci Zboží v příslušné sekci online Obchodu.

d) Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena jako koncová, avšak bez dalších poplatků.

e) Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či smlouvě.

f) V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných dalších poplatků a nákladů (poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).

g) Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku.

h) Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu Zákazník souhlasí, že mohou být Prodejcem Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení dle §7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

i) Nabídka Zboží Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního Zboží v rámci specifikace Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání.

j) Další podmínky a informace ohledně nákupu Zboží jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

V.Dodání Zboží

a) Standardní doba doručení zboží je 10-15 pracovních dní od potvrzení přijetí platby Prodejcem. Doba se může lišit dle aktuální dostupnosti produktu. O případných prodlevách bude zákazník vždy informován prodejcem.
b) Při přebírání zboží je Zákazník povinen si zásilku překontrolovat. Pokud si zákazník není jistý nepoškozeností zásilky, výslovně doporučujeme uvézt: "PŘIJAL S VÝHRADOU". Při případné nesrovnalosti je snažší prokázat vinu poštovní / expediční společnosti. Pokud zákazník nic neuvede, nebo přijme bez výhrad, přebírá za zásilku veškerou zodpovědnost a na následné reklamace způsobené poškozením při dodávce nebude brán zřetel.

VI.Platební podmínky

a) Jestliže Zákazník v rámci Objednávky zvolí jako způsob úhrady placení bezhotovostním převodem, vystaví Prodejce Zákazníkovi po obdržení Objednávky fakturu na plnou výši kupní ceny včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou Zákazníkovi odešle v elektronické podobě na email uvedený Zákazníkem v Objednávce.

b) Po obdržení faktury v elektronické podobě je Zákazník povinen ve lhůtě splatnosti takové faktury uhradit fakturovanou částku na účet Prodejce uvedený na faktuře.

c) I v případě, že by bylo možno objednané Zboží připravit k expedici dříve, vyrozumí Prodejce Zákazníka o jeho expedici dle čl. II-g nejdříve poté (a tedy k uzavření kupní smlouvy ke Zboží dojde nejdříve poté), co dojde k připsání fakturované částky dle zálohové faktury na účet Prodejce.

d) Nebude-li fakturovaná částka dle zálohové faktury připsána na účet Prodejce ve lhůtě její splatnosti, má se mezi účastníky za to, že marným uplynutím lhůty splatnosti takové zálohové faktury došlo ke zrušení Objednávky Zákazníka, ke které byla zálohová faktura vystavena.

e) Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí Zákazník.

f) Ceny poštovného, balného a pojištění zboží jsou generovány objednávkovým systémem a jsou Zákazníkovi oznámeny systémem ještě před odesláním závazné objednávky.

VII.Odstoupení od smlouvy

a) Zákazník má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí Zboží. Právo na odstoupení zaníká pokud Zákazníkem bylo zboží vybaleno a použito.
b) V případě, že Prodejce nepředal Zákazníkovi informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odst. 4 a 6 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí Zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

c) Uplatní-li Zákazník právo na odstoupení od smlouvy podle bodu VII-a nebo VII-b, má Prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží.

d) Jestliže Zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy podle bodu VII-a nebo VII-b, je Prodejce zároveň povinen vrátit Zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, nejdříve však poté, co Zákazník vrátí převzaté a nepoškozené a nepoužité Zboží Prodejci dle čl. XI.

e) Dojde-li k vrácení Zboží, je Zákazník zároveň povinen potvrdit Prodejci dobropis na vracené Zboží.

f) Bude-li Zákazník vracet Zboží osobním předáním, je povinen Prodejci potvrdit dobropis při osobním předání současně s předáním Zboží.

g) Jestliže bude Zákazník Zboží vracet odesláním Prodejci, zašle Prodejce Zákazníkovi po obdržení Zboží dobropis v písemné či elektronické podobě, který je Zákazník povinen podepsat a zaslat jej nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení zpět na adresu Prodávajícího.

h) Ustanovení čl. VII-a až VII-d se nevztahují na Odběratele, který není spotřebitelem.

VIII.Reklamace Zboží

a) Zákazník je oprávněn reklamovat vady, jenž se na Zboží vyskytly v záruční době po převzetí Zboží Zákazníkem, přičemž jde-li o Odběratele, který není spotřebitelem, pak ve lhůtách dle zák. č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění, nebo v záruční době, byla-li takovému Zákazníkovi, který není spotřebitelem, záruka poskytnuta.

b) Záruka se nevztahuje na vady, které

(1) byly reklamovány po uplynutí záruční doby.

(2) mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití

(3) jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží

(4) byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží.

c) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Zákazníka, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů.

d) Při uplatnění záruky je Zákazník povinen předložit reklamované Zboží a záruční list potvrzený Prodejcem.

e) V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce obdrží Zákazník záruční list ke Zboží současně se zakoupeným Zbožím.

f) Záruční doba je obvykle uvedena u konkrétního Zboží v příslušné sekci Obchodu (tato se nevztahuje na Odběratele, kteří nejsou spotřebitelem) a dále vždy v záručním listu ke Zboží (u Odběratelů, kteří nejsou spotřebitelem, je poskytnutí záruky a záručního listu na dohodě mezi Prodejcem a takovým Odběratelem, který není spotřebitelem).

g) Záruční doba nemůže být nižší než záruční doba určená zákonem pro konkrétní druh Zboží (to se nevztahuje na Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelem).

h) Záruční doby začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem. Má-li koupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodejce, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

i) Poskytnutí záruky Zákazníkovi, který není spotřebitelem, je pouze na dohodě mezi Prodejcem a takovým Zákazníkem, který není spotřebitelem, kdy v případě, že Zákazníkovi, který není spotřebitelem, nebude ze strany Prodejce poskytnuta záruka, má Zákazník, který není spotřebitelem, i nadále v plném rozsahu práva z odpovědnosti za vady dle zák. č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění.

IX.Nároky z vad při uplatnění záruky

a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Zákazník právo, aby byla včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Zákazník požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od smlouvy odstoupit.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Zákazník právo na výměnu Zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.

c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

d) Ustanovení čl. IX-a až IX-c se nevztahují na Odběratele, který není spotřebitelem.

e) Odběratel, který není spotřebitelem, má práva z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění.

X.Posouzení reklamace

a) Reklamované Zboží spolu se záručním listem zašle Zákazník Prodejci na kontaktní adresu určenou pro reklamace, dle kontaktních informací z webových stránek online Obchodu.

b) V reklamaci je Zákazník povinen uvést:

(1) číslo faktury vystavené Zákazníkovi k danému Zboží,

(2) podrobný popis reklamované vady Zboží.

c) K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu X-a a X-b nebude Prodejcem přihlíženo.

d) Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.

e) Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo.

f) Po obdržení reklamovaného Zboží spolu se záručním listem posoudí Prodejce reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.

g) Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od splnění podmínek dle bodu X-a a X-b. Po marném uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

h) O závěru Prodávajícího o posouzení reklamace vyrozumí Prodejce Zákazníka ve lhůtě dle bodu X-g, přičemž v téže lhůtě vyrozumí Prodejce Zákazníka kdy bude doručeno opravené (vyměněné) Zboží nebo Zboží v původním stavu, jestliže reklamace nebyla Prodejcem uznána.

i) Ustanovení čl. X-g a X-h se nevztahují na Zákazníka, který není spotřebitelem.

j) Pokud nebyla Odběrateli, který není spotřebitelem, poskytnuta záruka, řídí se postup pro uplatnění odpovědnosti za vady přiměřeně dle čl. X bodu 1až 6, kdy za reklamaci se v takovém případě považuje uplatnění odpovědnosti za vady.

XI.Vrácení Zboží

a) Zákazník je povinen vrátit Prodejci Zboží především vždy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě odstoupení některého účastníka od kupní smlouvy.

b) Jestliže tak vznikne z jakéhokoli důvodu Zákazníkovi povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.

c) Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jenž bylo součástí koupě.

d) V případě porušení povinnosti dle bodu XI-c je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi:

(1) náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,

(2) náklady za čištění Zboží ve výši 550,-Kč za každou započatou hodinu čištění, a to dle skutečné doby čištění,

(3) cenu chybějících součástí nebo příslušenství.

e) Zákazník je povinen uhradit vyúčtované náklady a cenu dle bodu XI-d do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování Zákazníkovi.

f) Dojde-li Zákazníkem k prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny Zboží, o jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při koupi Zboží, a to za každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.

XII.Ochrana osobních údajů

a) V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

b) V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem, však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.

c) V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnou své osobní údaje Prodejci, bere zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci, jenž je řádně registrován jako správce a zpracovatel osobních údajů.

d) Poskytnutím osobních údajů zároveň Zákazník uděluje Prodejci na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů v poskytnutém rozsahu za účelem jejich zpracování

(1) pro plnění zákonných povinností Prodejce,

(2) pro archivační a analytické účely Prodejce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti Zákazníků, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod.,

(3) pro marketingové obchodní účely Prodejce a pro informování Zákazníka a nabídku dalších služeb Prodejce nebo jeho obchodních partnerů.

e) Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze:

(1) subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností, v platném znění) a za podmínek stanovených takovými předpisy, jako státním orgánům, soudům, soudním exekutorům, apod.,

(2) subjektům, které pro Prodejce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů, a jenž tak splňují veškeré podmínky a předpoklady pro zpracování a ochranu osobních údajů,

(3) subjektům, které s Prodejcem tvoří podnikatelské či obchodní seskupení.

f) Subjekty dle odst. 5 mohou být také pověřeny zpracováním osobních údajů.

g) Zákazník je oprávněn dle § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyžádat si od Prodejce informace, jaké osobní údaje o něm Prodejce zpracovává.

h) Prodejce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i) Prodejce si vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje na internetu těch Zákazníků, kteří se provinili proti slušnému chování, dobrým mravům, či způsobili prodejci finanční či hmotnou škodu, nebo škodu na dobrém jméně. Takovéto zveřejnění má sloužit jako ochrana dalších prodejců, kteří by mohli na nesolidního zákazníka narazit.

j) Jestliže Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Prodejce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo s právy subjektu údajů, je Zákazník oprávněn domáhat se svých práv a nápravy dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

k) Jestliže Zákazník poskytne v kterémkoli formuláři či Objednávce v rámci Obchodu i své rodné číslo, souhlasí Zákazník dle §13c odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, vyplněním takového rodného čísla a jeho odesláním Prodejci prostřednictvím daného formuláře či Objednávky, že je Prodejce oprávněn využívat a zpracovávat rodné číslo Zákazníka při archivačních a evidenčních účelech Prodejce.

l) Ustanovení čl. XII bodu 1 a 10 se nevztahují na Zákazníka, který není spotřebitelem.

XIII.Závěrečná ustanovení

a) Odesláním kteréhokoli formuláře či Objednávky Prodejci prostřednictvím Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, souhlasí vždy Zákazník zároveň s těmito obchodními a reklamačními podmínkami, tyto bere na vědomí a zavazuje se jimi řídit.

b) Odeslání kteréhokoli formuláře či Objednávky Prodejci prostřednictvím Obchodu nebo navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

c) Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem a to především zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

d) Vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem, který není spotřebitelem, se však vždy řídí těmito obchodními a reklamačními podmínkami v rozsahu v jakém se Zákazníka, který není spotřebitelem, týkají a dále zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

e) Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Odběratele, který není spotřebitelem, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Odběratele, který není spotřebitelem.

f) Má-li být jakákoli skutečnost oznámena Prodejcem Zákazníkovi, považuje se takové oznámení za řádně doručené Zákazníkovi i tehdy, kdy:

(1) Prodejce doručil písemné oznámení do poštovní schránky Zákazníka označené jeho jménem v místě jeho bydliště na adrese uvedené v Objednávce Zákazníka; nebo

(2) Prodejce odeslal oznámení Zákazníkovi doporučeně, avšak adresát nebyl doručovatelem zastižen a ani si následně nevyzvedl doporučené psaní na příslušné poště ve lhůtě jejího uložení.

(3) Prodejce odeslal oznámení na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, přičemž Prodejci nebylo ani v přiměřené lhůtě vráceno informační oznámení poskytovatele emailové služby o nedoručení takového emailu nebo o jiné skutečnosti, na základě níž nemohlo dojít k doručení dané emailové zprávy.

g) Zákazník je povinen při přebírání zboží překontrolovat obsah a kvalitu zboží. Na pozdější reklamace způsobené chybnou dopravou nebo manipilací nebude brán zřetel.
h) Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný elektronickou formou zejména tak, že při realizaci Objednávky Zákazník potvrdí, že provedením, dokončení či odesláním Objednávky souhlasí s těmito obchodními a reklamačními podmínkami, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně. Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.

i) Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.